Revisorerer er ikke

kedelige mennsker.

De bliver blot
begejstret over
kedelige ting!

Lischen Lund Jensen
Revisorassistent
Sommerferien er på vej Revision 2 A/S holder lukket på kontoret i ugerne 28, 29 og 30 (fra den 9. til 29. juli 2018)
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 05.7.2018

Vi håber på, at vejrguderne vil holde fast i sommervejret - og gerne noget regn (om natten) !

Da vi holder kontoret lukket fra den 9. til den 39. juli 2018, kan du ikke forvente at få kontakt med os i dette tidsrum.

Vær opmærksom på, at enkelte medarbejdere kan have valgt at holde en længere eller forskudt ferie.

Ferien er primært helliget familien, men hvis du har et uopsætteligt spørgsmål eller problem, så send os en mail, da der er en risiko for, at vi i en regnfuld stund, vil driste os til at tjekke mailen.

 Vi ønsker dig og dine en dejlig sommer !

Advarsel - Få password på selskabsregistreringer i Erhvervsstyrelsen
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 08.8.2016

Alle – også svindlere - kan registrere et selskab via Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning. Men det er ulovligt og strafbart at give falske oplysninger.

 

Man hæfter for de registreringer, man foretager - også for, at registreringerne er korrekte og overholder loven.

 

Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsninger er smidige og nemme, men det er også nemt at misbruge systemet.

 

Erhvervsstyrelsen har derfor lavet en mulighed for at beskytte det enkelte selskab mod falske registreringer med et password.

 

Revision 2 A/S anbefaler

Der er set eksempler på, at svindlere har forsøgt at overtage styringen i andres selskaber, ved at indsætte sig selv som direktør.

 

Vi anbefaler derfor, at du øger beskyttelsen af dit selskab mod misbrug, ved at bestille et password.

 

Ønsker du at sikre dig mod falske registreringer, bør du læse videre nedenfor.

 

Hvordan får du et password?

  • Selskabets tegningsberettigede skal sende en mail til indberet@erst.dk

  • Skriv "selskabspassword" i mailens emnefelt.

  • Erhvervsstyrelsen behandler din sag inden for to hverdage, forudsat at du skriver ”selskabspassword” i mailens emnefelt.

  • Med et password kan du selv bestemme, hvem der kan ændre i jeres oplysninger i Virksomhedsregistrering eller i Det Offentlige Ejerregister.

  • Du kan ikke selv bestemme dit password.

  • Hvis selskabet allerede har et password, men har brug for at få det ændret eller slettet, skal en tegningsberettiget også skrive til indberet@erst.dk.

             

Skal Revision 2 A/S hjælpe med registrering i fremtiden?

Hvis du bestiller et password til selskabet, skal dette anvendes fremover ved registreringer i Erhvervsstyrelsen.

 

Det betyder samtidig, at vi i Revision 2 A/S skal have oplyst selskabets password, såfremt du ønsker, at vi skal hjælpe med registreringer i fremtiden.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Du skal få ændret elregningen, hvis……
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 19.4.2016

Pr. 1. april 2016 indføres der nye krav til elregninger, som betingelse for godtgørelse af elafgift.

 

Helt konkret indebærer ændringerne, at virksomheder som ønsker at få godtgjort elafgift fremadrettet, skal sikre sig, at deres elregning lever op til kravene.

 

Vi vil derfor lige henlede din opmærksom på, hvorledes du skal forholde dig i den anledning.

 

Elregningen skal fremover indeholde:

• Udstedelsesdato

• Sælgers navn og adresse

• Varemodtagers købers (navn)

• Leveringssted

• Aftagenummer

• Afgiftens størrelse per aftagenummer

• Købers CVR-nr. eller SE-nr. (meget vigtig).

 

Herudover er det også en betingelse, at det skal fremgå af en evt. elaftale, at køberen er en momsregistreret virksomhed med angivelse af CVR-nr.

 

Dit ansvar

SKAT skriver i sin juridiske vejledning, at det er købers ansvar, at dennes CVR-nr. kommer til at stå på elregningen, men opgaven med angivelse på fakturaen ligger naturligvis i praksis hos leverandøren.

 

Leverandøren skal i de fleste tilfælde tilrette sit faktureringssystem og vil i denne forbindelse nok automatisk bede om dit CVR-nr.

 

Særligt for ejendomsudlejere

Virksomheder der er frivilligt momsregistreret for udlejning af fast ejendom, og der som led i udlejningen også leverer el til lejeren, er også omfattet af de nye regler, så de skal også oplyse lejerens CVR-nr. på regningen.

 

Særligt når virksomheden drives fra privat bopæl

De nye krav vil desuden indebære aktive tiltag for virksomheder der ligger på privatadresser.

 

For de virksomheder, der ligger på en privatadresse, og hvor elregningen på nuværende tidspunkt leveres til privaten, men hvor der foretages en skønsmæssig fordeling af afgiften mellem erhvervsdelen og privatdelen, har fremadrettet ikke krav til godtgørelse for elafgift, hvis ikke kravene er opfyldt.

 

Det betyder, at virksomhederne skal konvertere deres privataftale til en erhvervsaftale med elselskabet, hvis du skal have ret til godtgørelse for en del af elafgifterne fremover.

Fordelingen mellem den erhvervsmæssige andel og den private andel af elafgiften skal fortsat baseres på et skøn. Det afgørende er, at dit CVR-nr. fremgår af fakturaen og af en eventuel elaftale.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Lovpligtig registrering i Det Offentlige Ejerregister Er du opmærksom på, at selskaber nu har pligt til at indberette ejerforhold til Ejerregisteret?
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 25.2.2015

Alle ejere eller panthavere, som råder over 5 % eller mere, skal registreres.

 

Den 15. december 2014 åbnede det nye offentlige Ejerregister.

 

Registreringen er lovpligtig.

 

Alle eksisterende selskaber og nye selskaber skal registrere deres ejere i registeret. Det gælder både aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS) og partnerselskaber (P/S).

 

Pligten gælder dog kun kapitalejere eller panthavere, som råder over 5 % og derover.

 

Fristen for indberetning

Nystiftede selskaber har en frist på 2 uger fra stiftelsen til at registrere ejerforholdene.

 

Eksisterende selskaber, der er stiftet før 15. december 2014, har dog en frist frem til den 15. juni 2015 til at få forholdene på plads.

 

Den 15. juni åbner registeret for offentligheden.

 

Selskabets ejerbog

Registreringen i Det offentlige Ejerregister betyder ikke, at et selskab kan undlade at lave en ejerbog.

 

Dit selskab skal altså nu ajourføre ejeroplysninger to steder, hvis der er kapitalejere eller panthavere, som råder over 5 % og derover.

 

Vi tilbyder registrering

Hvis du ikke selv er fortrolig med indberetning til ejerregistret, tilbyder vi at gøre arbejdet for dig.

 

Vi tilbyder at registrere alle ejere og panthavere i selskabet baseret på de oplysninger, som vi får fra selskabet. Vi skønner, at vores honorar herfor, vil udgøre 350 - 500 kr. ekskl. moms pr. selskab.

 

Når vi registrerer ejerforhold for dit selskab, så autoriserer vi samtidig Revision 2 A/S som berettiget til at registrere ejerforhold i fremtiden for dit selskab.

 

Erhvervsstyrelsen sender et brev til selskabet, når indberetning har fundet sted.

 

Ønsker du, at vi skal klare registreringen for dit selskab, skal du bare give os besked herom på telefon eller mail.

Orientering om betaling af frivillig aconto-skat for selskaber
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 21.10.2014

Fristen for betaling af frivillig aconto-skat nærmer sig, og det er derfor vigtigt at huske, at man skal indberette til SKAT, hvad der vil blive betalt i frivillig aconto-skat, inden man indbetaler beløbet. Ellers vil beløbet blive udbetalt til virksomheden igen, og der vil ikke være mulighed for at reparere herpå, hvis man overskrider fristen.

Det kan for mange betale sig at betale frivillig aconto-skat. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis selskabet forventer en restskat (de ordinære aconto- skatter dækker ikke den fulde skattebetaling for året), og selskabets lånerente er lavere end den rente, som SKAT kræver for restskatten.

Der skal ske en indberetning til SKAT af det beløb, som virksomheden ønsker at betale i frivillig aconto-skat (SEL § 29A, stk. 6). Efter denne regel skal frivillig aconto-skat betales senest d. 20. marts og d. 20. november i indkomståret.

Virksomheden skal først indberette det beløb, man ønsker at betale i frivillig aconto-skat til SKAT via TastSelv Erhverv, da SKAT ikke ellers vil vide, hvad indbetalingen på Skattekontoen vedrører.

Er der ikke et krav, der forfalder indenfor 5 dage efter indbetalingen (fordi man ikke har indberettet et beløb til frivillig aconto-skat, og der dermed ikke er opstået et krav), vil det indbetalte beløb (aconto-skatten) blive udbetalt igen og SKAT vil ikke anse betalingen for sket.

Da SEL § 29A, stk. 6 fastslår, at den frivillige aconto-skat skal være betalt rettidigt for at være anset for gældende, vil der ikke være mulighed for at reparere på en manglende indberetning, der har medført, at beløbet er blevet udbetalt, hvis ikke man når at indberette og indbetale på ny inden d. 20. marts/november.

Det er samtidigt vigtigt at være opmærksom på Skattekontoens FIFO-princip. Er der krav, der forfalder inden den indberettede frivillige aconto-skat, vil disse krav blive dækket først og den frivillige aconto-skat vil således ikke blive anset for betalt andet end, hvad der var dækning for på kontoen.

Virksomheden vil heller ikke efter fristen for indbetaling af frivillig aconto-skat kunne indbetale den manglende del af det indberettede beløb.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Orientering om ændring i virksomhedsskatteloven
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 21.10.2014

Sommeren er desværre ved at være slut for i år, og vi kan igen begynde at få fornøjelsen af efteråret, de mørke nætter og ikke mindst nyhedsbreve fra Revision 2 A/S.

 

Orientering om ændring i virksomhedsskatteloven
Hen over sommeren har folketinget bl.a. arbejdet med at få lavet en stramning af virksomhedsskatteordningen. Den 9. september 2014 vedtog et flertal i folketinget en stramning, som har betydning for selvstændige erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, og som:

 

• Har negativ indskudskonto.
• Har ladet virksomheden har stille sikkerhed for privat gæld.
• Skal beregne rentekorrektion.

 

De fleste af vore kunder, som anvender virksomhedsskatteordningen, er nok helst fri for en detaljeret gennemgang af ændringerne til ordningen, og vi vil derfor afstå herfra. Vi er dog altid klar til at tage en nærmere snak herom, hvis du ønsker det.

 

Vi vil naturligvis gennemgå hver enkelt kundes regnskaber i forhold til de gennemførte ændringer, og tage kontakt herom, såfremt ændringerne giver udfordringer for den enkelte. Vi vil dog gerne hermed opfordre til, at du tager kontakt til os, hvis du ved, at virksomheden stiller sikkerhed for privat gæld.

 

Vi skal herudover opfordre alle kunder, som anvender virksomhedsskatteordningen, til at rekvirere en samlet oversigt over, hvilke sikkerheder pengeinstitutterne har for engagementet.

Stor succes med foredrag om Nordisk Fjer i Revision 2 A/S Historien blev vakt til live for en stund
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 11.3.2014

Den 3. og 5. marts 2014 havde Revision 2 A/S besøg af Anders Wejrup, tidliger direktør i Nordisk Fjer, som holdt foredrag for kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

 

Vi havde på de to eftermiddage besøg af ca. 75 kunder og samarbejdspartnere, der alle fik et spændende indblik i den berygtede Johannes Petersens fantasiverden. Ud over at vi fik både hilst på og hørt Johannes Petersen, fik vi også hilst på Inga Lydia Rasmussen (efterretningschefen), Morten Fisker Petersen, Erik Von Scholten og mange mange flere, og ikke mindst fik vi et godt billede af Anders Wejrups tid i både ”himmel og helvede”.

 

Det har i sandhed været spændende, at høre nogle af historierne fra ”hans” egen mund.

 

Vid at du er værdsat, Anders !

 

 Anders Wejrup hos Revision 2 A/S

 

Danmarkshistoriens største og mest spektakulære erhvervsskandale
Anders Wejrup (f. 1952) har haft Nordisk Fjer sagen helt tæt inde på kroppen de seneste mere end 25 år. Fra 1988-1990 som adm. direktør i Nordisk Fjer Koncernen, part i det retslige efterspil 1990-2002, herunder en ufrivillig tur omkring Horserød Statsfængsel. Fra 1999 og frem til 2013 en af de centrale kilder til bogen: ”Bedraget – sagen om Nordisk Fjer” af Charlotte Langkilde.

Et fantastisk og svært forståeligt erhvervsdrama, som ændrede store dele af dansk lovgivning på erhvervsområdet. Anders Wejrup giver dig på en levende og engageret måde et enestående og unikt indblik bag facaden i Nordisk Fjer Koncernen.

 

Du kan læse mere om Anders Wejrup på han hjemmeside: http://www.anderswejrup.dk/281428105

 

Orientering til andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 24.1.2014

Der er i forlængelse af ændring i Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber udstedt en bekendtgørelse om yderligere oplysningskrav til andelsboligforeninger m.v. .

 

For det første er der krav til en lang række oplysninger, som skal udleveres ved overdragelse af andele i andelsboligforeninger m.v. inden aftalens indgåelse. Oplysningerne skal endvidere indberettes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Disse regler skal anvendes på aftaler om salg af andelsboliger, der indgås efter, at der foreligger et godkendt regnskab for 2013.

 

Hovedparten af oplysningerne skal endvidere indgå som en note i årsregnskaber, der aflægges pr. 31/12 2013 og senere.

 

For at minimere vores tidsforbrug i forbindelse med indhentning af de oplysninger, der skal fremgå af årsrapporten pr. 31/12 2013, vil vi bede dig besvare de med gult markerede punkter i nøgleoplysningsskema, bilag 1, og derefter snarest muligt returnere skemaet til os. Vedlæg venligst dokumentation for de afgivne oplysninger.

 

Vi skal gøre opmærksom på, at overholdelsen af de yderligere oplysningskrav ifølge lovgivningen, vil medføre en stigning i vores honorar, beregnet efter anvendt tid.

 

Har du problemer med at få linkene til dokumenterne til at virke, kan du finde disse her på vores hjemmeside under ”Support/downloads”.

 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Nyt web site er nu i luften. Endelig lykkedes det vores reklamebureau at blive færdige med vores web site
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 10.12.2013

 


Endelig lykkedes det vores reklamebureau, at blive færdige med vores nye web site og vi launched i går. I forbindelse med det nye site introducere vi en ny service “Nyt fra Revision 2 A/S”, der er en nyhedsmailservice. Du kan tilmelde dig længere ned på denne side.

 

 

 

Skattekonto. Med virkning fra 1. august 2013 fik alle virksomheder med et CVR-nr. og/eller SE-nr. tildelt en såkaldt skattekonto hos SKAT.
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 08.11.2013

 

 

Med virkning fra 1. august 2013 fik alle virksomheder med et CVR-nr. og/eller SE-nr. tildelt en såkaldt skattekonto hos SKAT. Har du flere CVR-nr./SE-nr., har du fået en skattekonto pr. nummer.

 

Hvad dækker skattekontoen?
Skattekontoen giver dig et overblik over, hvad du har indberettet, hvad du har betalt og hvad du skylder. Skattekontoen omfatter blandt andet moms, lønsumsafgift, A-skat, AM-bidrag, selskabsskat, a-conto selskabsskat, udbytteskat, punkt- og miljøafgifter, andre afgifter samt renter og gebyrer. Ovenstående opremsning er ikke udtømmende, men du kan finde en fuldstændig liste på www.skat.dk . Har du en personligt ejet virksomhed, skal du være opmærksom på, at B-skat ikke er omfattet af skattekontoen. B-skat skal fortsat betales via forskudsopgørelsen som hidtil.

 

OBS selskaber!
Har du et selskab, skal du være opmærksom på, at du selv skal ind på skattekontoen for at hente en betalingsstreng til brug for indbetaling af selskabsskat og/eller a-conto selskabsskat – altså første gang vedrørende betalingen pr. 20. november 2013.

 

Opsætning af skattekontoen
Skattekontoen er fra start opsat i henhold til en standard med bl.a. en grænse for hvor lille et beløb, der vil blive udbetalt fra kontoen. Dette beløb kan ændres – både i op- og nedadgående retning.

 

Betaling til skattekontoen
Hvis du betaler for sent vil du som tidligere naturligvis få pålagt både gebyrer og renter. Betaler du derimod for tidligt (mere end 5 dage før forfald), risikerer du at få beløbet retur. Dette kan herefter betyde, at du får pålagt både gebyrer og renter, da der jo så ikke er penge til dækning af dine indberetninger på forfaldstidspunktet. Dine indbetalinger kan ikke som tidligere øremærkes bestemte poster, men anvendes til at udligne den ældste forfaldne post først.

 

Autorisation af Revision 2 A/S?
I forbindelse med at vi i Revision 2 A/S assisterer dig og din virksomhed med bogføring og regnskab, har vi behov for at få autorisation til at tilgå skattekontoen. Dette sker desværre ikke automatisk, selvom vi i forvejen har fået autorisation til dig og din virksomhed. Du skal derfor ind på www.skat.dk for at autorisere os hertil.

 

Har du brug for hjælp?
Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at få styr på din skattekonto.

Lovpligtige digitale postkasser. Har du fået oprettet din eller har du brug for hjælp?
Nyt fra Revision 2 A/S
Posted 31.10.2013

 

 

Erhvervsstyrelsen har i løbet af de seneste måneder sendt breve ud til samtlige virksomheder angående lovpligtige digitale postkasser, som skal være oprettet senest den 1. november 2013.

 

Fra 1. november 2013 vil din virksomhed automatisk modtage alt post fra offentlige myndigheder digitalt – altså ikke længere i din almindelige fysiske postkasse.

 

Det er dit ansvar, at du får læst posten, og det kan blive dyrt, hvis du glemmer det.

 

Har du ikke oprettet en postkasse endnu?
Fra den 1. november 2013 vil alle, som endnu ikke har oprettet en postkasse, automatisk få en postkasse oprettet, således at myndighederne fra denne dato sender al post hertil, selvom du ikke har fået adgang hertil. Postkassen er gratis, men du skal bruge en såkaldt NemID medarbejdersignatur, for at få adgang til postkassen. Har du brug for hjælp til at få adgang til din digitale postkasse, vil vi naturligvis gerne assistere hermed.

 

Har du fået oprettet din postkasse?
Du skal være opmærksom på, at det er dit ansvar, at du får læst posten, og det er derfor vigtigt, at du får lavet en rutine, som sikre, at du får tjekket posten, når du modtager den digitalt.

 

Har du flere virksomheder?
Har du flere virksomheder (CVR-nr.), er der desværre ikke nogen genvej. Der skal oprettes både en NemID medarbejdersignatur og en digital postkasse for hver virksomhed. Når alle postkasserne er oprettet, kan man give én virksomhed adgang til at administrere de andre virksomheders postkasser, således at man slipper for at logge sig ind og ud af alle postkasserne.

 

Har du brug for hjælp?
Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at få styr på din digitale postkasse.

 

 

 


Vi kan meget mere end blot

at fortælle halvdårlige revisor jokes


Er du også serious?


Tilmeld dig nyt fra Revision 2 A/S, så får du nyhederne direkte i din mailboks.