Kære kunder og samarbejdspartnere

En ny bogføringslov er vedtaget i maj 2022 og lovens væsentligste elementer er krav om digital bogføring og digital opbevaring af bogføring og bilag.

Den nye bogføringslov kræver digital bogføring og digital opbevaring af bogføring og bilag. Dette er gældende fra den 1. januar 2024 for alle klasse B virksomheder (selskaber) og fra den 1. januar 2026 for klasse A virksomheder (personligt ejede virksomheder og andelsboligforeninger m.fl.) med en nettoomsætning, der overstiger 300.000 kr. i to på hinanden følgende år. Kun de allermindste virksomheder bliver undtaget indtil videre.

For andelsboligforeninger bliver nettoomsætningen sidestillet med boligafgiften.

Beskrivelse af bogføringsprocedurer:

Den nye bogføringslov indeholder herudover krav om udarbejdelse af en beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer. Kravet gælder for de samme virksomheder, som nævnt ovenfor og trådte i kraft den 1. juli 2022, men virksomhederne kan vente med at opfylde kravet til det førstkommende nye regnskabsår. Det betyder, at en beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer skal være udarbejdet 1. januar 2023, hvis din virksomheds regnskabsår følger kalenderåret.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon, som man kan bruge til beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer, jfr. nedenstående link.  

Hent vejledning her

Som det fremgår af skabelonen, skal beskrivelsen indeholde:

 • Virksomhedens CVR-nummer samt oplysning om, hvornår beskrivelsen er udarbejdet.
 • Ansvarlige personer – oplysninger om, hvem der er ansvarlig for tilrettelæggelse af virksomhedens bogføring.
 • Ekstern varetagelse af bogføringsopgaver – her oplyses om bogføringen hel eller delvis varetages af ekstern bogholder/revisor med angivelse af bogholder/revisors CVR.nr.
 • Bogføringssystem – hvilke/hvilket digitalt bogføringssystem anvendes.
 • Kontoplan – oplysning om, hvilken kontoplan virksomheden anvender. Ved anvendelse af egen kontoplan vedlægges denne.
 • Oversigt over transaktioner på væsentlige områder/typer af transaktioner. Kort beskrivelse af hvilke typer af transaktioner, der hyppigt indgår i bogføringen med angivelse af den forventede hyppighed.
 • Procedure for registrering af virksomhedens væsentligste typer af transaktioner.
 • Afstemning af bogføring. Hvor ofte og hvordan afstemmer virksomheden den løbende bogføring og hvilke poster/beholdninger omfattes af afstemningen.
 • Opbevaring af regnskabsmateriale – hvor opbevares regnskabsmaterialet.
 • Betryggende opbevaring – hvad gør virksomheden for at sikre en betryggende opbevaring af regnskabsmateriale (bilag m.v.) i 5 år.
 • Fremfinding af regnskabsmateriale – beskrivelse af, hvordan materialet kan fremfindes og stilles til rådighed for bl.a. myndigheder i forbindelse med kontrol.

Er du i tvivl om, hvorvidt ovennævnte er gældende for din virksomhed eller har du behov for rådgivning eller bistand i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Revision 2 A/S

Hvad siger revisorens kone, når hun ikke kan sove?
“Skat, fortæl om dit arbejde”